Openbare Basisschool De Ammers


Openbare school

OBS De Ammers staat midden in de woonkern van Groot-Ammers.
Wij zijn een openbare school waar iedereen, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, welkom is. Onze school heeft geen levensbeschouwelijke achtergrond en verplicht u dus ook niet om u aan te passen. Op school creëren wij een veilige omgeving waar iedereen respect heeft voor de verschillen die er zijn tussen mensen onderling. OBS De Ammers is een plek waar kinderen samen spelen, samen leren en samen vorm geven aan de school. Het is een minisamenleving waarin ruimte is voor ieders verhaal. 
 

Inclusieve school

Als school streven wij er naar ‘thuis nabij onderwijs’ aan te bieden. Dit betekent dat álle kinderen – met of zonder beperking(en) – in hun eigen omgeving, met eigen vriendjes en vriendinnetjes en op hun eigen niveau, regulier basisonderwijs kunnen volgen.


De gedachte achter inclusief onderwijs is dat het kind centraal staat en dat er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van het kind, niet van de beperkingen. Daarnaast moet de zorg naar het kind in plaats van dat het kind verplaatst wordt naar de zorg (ofwel: naar het speciaal onderwijs). Kinderen leren van en met elkaar als ze samen leren en zich samen ontwikkelen in dezelfde leer- en leefgemeenschap. Kinderen hebben de grootste kansen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers als ze actief kunnen deelnemen in de maatschappij en samenleving.

In een sfeer van veiligheid en vertrouwen bieden wij onderwijs waarbij onze leerlingen zich op hun eigen wijze kunnen ontplooien en hun talenten ontdekken.
Hierbij is de betrokkenheid van zowel leerlingen, ouders als team essentieel. 
 
Door leerlingen te ‘zien’ creëren we een veilige setting om te komen tot kwalitatief goed onderwijs waarbij we aansluiten bij de onderwijsbehoeften. Het vertrouwen tussen leerling en leerkracht maar ook als team onderling, geeft ruimte om te komen tot een uitdagende leeromgeving waarbij autonomie, feedback geven en ontvangen, doen wat je zegt en normen en waarden uitgangspunten zijn.
 

De kern van ons onderwijs:

Werken vanuit je hart haalt het beste in je naar boven
Je hoeft het niet alleen te doen, wij zijn er voor elkaar
Ontdekken is springen in het onbekende, telkens weer
Iedereen is uniek en schittert op zijn eigen manier
We werken vanuit rust, veiligheid en vertrouwen

 

 

Speerpunten van ons onderwijs


 Positive Behavior Support (PBS)

Door heel de school passen we de methodiek PBS (Positive Behavior Support of wel Positieve Gedrags Ondersteuning) toe. Hierbij gaan we uit van de drie waarden van onze school: Respect, veiligheid en verantwoordelijk. We werken met een aantal normen om deze waarden te bereiken. Dit doen we door zoveel mogelijk het positieve gedrag te belonen. Dat belonen kan zowel via groepsbeloningen als individuele beloningen. U leest hier meer over PBS.

 

Move a-Head

Al enkele jaren hanteren we de methode Move a-Head met als doel leerlingen mentaal en sociaal sterker te maken. Leerkrachten leren dit proces te begeleiden volgens de filosofie van Move a-Head. Hierbij wordt judo gebruikt om bewegend te leren. Leren wordt zo leuker en effectiever. Het resultaat is dat kinderen in hun hoofd sterker worden, zich socialer gedragen en hierdoor makkelijker presteren. Hier leest u meer over Move a-Head.
 

 

Plannen

Vanaf groep 1 wordt er al gewerkt met planborden. Leerlingen plannen in alle groepen taken in wat in groep 8 uitmondt in een weektaak. Hierdoor gaan onze leerlingen wat dit betreft goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs toe.

 


 

 

Lezen

Ten slotte staat al jaren het Lezen bij ons centraal. Lezen is van wezenlijk belang om een goede bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren. Via allerlei activiteiten, maar ook door de juiste didactiek, willen we het lezen bevorderen.