Postive Behavior Support


Het doel van Positive Behavior Support (PBS)

Positive Behavior Support is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen.
Door te handelen conform de PBS principes willen we voorkomen dat kinderen ongewenst gedrag laten zien. Toch besteden we ook aandacht aan ongewenst gedrag. Dit om eenduidigheid te scheppen met betrekking tot dit item.
 

Gedragscode van OBS De Ammers

Ons onderwijs zien wij als een gezamenlijke activiteit van school en ouders. Respect voor elkaar, vertrouwen en open en eerlijk met elkaar communiceren zijn daarbij belangrijk. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn de basiswaarden in onze school. Voorspelbaarheid en helder geformuleerde verwachtingen rondom gewenst gedrag vormen de basis voor een goed en veilig pedagogisch klimaat. Wij zien een veilig schoolklimaat als wezenlijk voor het gevoel van welbevinden van iedereen die in de school participeert.
 

Uitgangspunten:

 
De drie pijlers (basiswaarden) waarop OBS De Ammers rust zijn:                         

Respect, Verantwoordelijkheid en Veiligheid

 

Goed gedrag: leer je!

 

Schoolbreed
In ons dagelijks onderwijs zijn wij vooral gericht op proactief pedagogisch handelen. Hierbij stimuleren wij in situaties gewenst gedrag bij alle leerlingen. Dit doen wij door:
 

1. Heldere gedragsverwachtingen in de gehele school te hanteren

Rond de drie basiswaarden; respect, veiligheid en verantwoordelijkheid, zijn verwachtingen ten aanzien van gewenst gedrag geformuleerd voor alle ruimtes in de school. Deze verwachtingen staan beschreven op de jaarkalender. De kalender wordt aan het begin van elk schooljaar in een teamvergadering besproken en vastgesteld. De kalender vindt u hier.

Onze gedragsverwachtingen in de klas hebben we opgenomen in een matrix:
 

groep onderwijssituatie veiligheid respect verantwoordelijkheid
  algemeen      
1/2     Ik kan niets aan  de juf vragen het stoplicht stop rood Ik ben aardig voor een ander.
    Ik ben/loop rustig in de klas Ik ga netjes met zijn/onze/jouw spullen om.  
  kring      
1/2   Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf. Ik luister naar de ander
IK steek mijn vinger op
Ik wacht op mijn beurt
Ik zit netjes op mijn stoel.
  zelfstandig werken/spelen      
1/2   Op de grond speel ik op een kleed (los materiaal) Ik laat de ander rustig werken Ik ruim alles netjes op na het werken.
  eet-en drinkmomenten      
1/2   Ik blijf zitten op mijn stoel.
 
Ik ga niet lopen tijdens het voorlezen. Ik ruim mijn spullen netjes op.
         
groep onderwijssituatie veiligheid respect verantwoordelijkheid
  handvaardigheid      
1/8   Ik gebruik het materiaal waarvoor ze bedoeld zijn.
Ik laat de ruimte netjes achter
Ik heb waardering voor andermans werk.
 
Ik ruim de materialen netjes op
  wc gebruik      
1/8   Ik loop rustig.
 
Ik ga alleen naar de w.c.
 
Ik geef het aan de juf door als het wc-papier of de doekjes op zijn.
         
groep onderwijssituatie veiligheid respect verantwoordelijkheid
  Instructie      
3/8   Ik zit recht op mijn stoel met de voeten op de grond Ik steek mijn vinger op als ik iets wil vragen Ik let op
  Zelfstandig werken      
3/8   Ik zit recht op mijn stoel met de voeten op de grond Ik ben stil
Als ik iets wil vragen steek ik mijn vinger op.
Ik gebruik mijn vraagkaartje.
Ik vraag hulp aan iemand in mijn groepje.
 
Ik ben bezig met mijn taak
Ik ruim mijn spullen netjes op
  Eten/drinken      
3/8   Ik eet en drink op mijn plaats
Ik loop rustig door de klas
 
Ik ben stil tijdens het voorlezen
 
Ik ruim mijn spullen netjes op.

 

2. Gedragsverwachtingen te visualiseren in alle ruimtes

De drie basiswaarden worden gevisualiseerd op posters in alle algemene ruimtes van de school.

 

3. Het systematisch aanleren van gewenst gedrag

Minimaal één keer per week wordt een les gegeven rondom de verwachtingen gewenst gedrag van de jaarkalender.
Kern van de lessen is het voordoen van gewenst en ongewenst gedrag via rollenspel.

 

Rollenspel is binnen PBS een belangrijke techniek om leerlingen vaardigheden aan te leren. Rollenspel geeft leerlingen de kans om in een veilige situatie te oefenen met nieuwe vaardigheden, voordat ze dit in de situatie gaan toepassen.
 

4. Het bekrachtigen van gewenst gedrag

 Interventies die hierbij horen zijn: Het geven van complimenten: gekoppeld aan de verwachtingen gewenst gedrag. Complimenten rondom gedrag zijn het effectief wanneer het gewenst gedrag concreet genoemd wordt. Het noemen van de naam van de leerling geeft nog meer kracht. 'Gert, wat heb jij je jas netjes opgehangen'.
 

"Stop-loop-praat" methodiek van PBS

Deze methodiek wordt, net zoals de PBS gedragslessen, schoolbreed aangeleerd aan alle kinderen. Door de schoolbrede aanpak zal er door iedereen op dezelfde manier gereageerd gaan worden op pestgedrag. Tevens is deze methodiek fijn, omdat omstanders actief betrokken worden bij het tegengaan van pesten. 
Hieronder volgen de 3 stappen van de “stop-loop-praat” methodiek, naar de leerling toe beschreven.

1) Wanneer een andere leerling iets doet wat jij vervelend vindt, is de eerste stap dat je 'Stop' zegt. Dit doe je zo: strek je arm naar voren, steek je hand op met de handpalm naar buiten. Kijk degene die vervelend gedrag laat zien aan en zeg duidelijk 'stop'.

2)  Als het andere kind stopt met het gedrag dat jij niet leuk vindt, is het klaar. Stopt de ander niet nadat je duidelijk 'stop' hebt gezegd, dan loop je rustig en met een opgeheven hoofd weg uit de situatie.

3) Als het andere kind dan stopt, is het klaar. Soms is 'stop' zeggen en weglopen niet genoeg om het ongewenste gedrag te laten stoppen. Wanneer dat gebeurt is de laatste stap dat je naar een juf of meester toe gaat en vertelt wat er aan de hand is. Dit doe je door rustig te vertellen wat er aan de hand is, wie het ongewenste gedrag liet zien en wat diegene deed.

De leerkracht zal aan je vragen of je stop gezegd hebt en of je bent weggelopen. Als je dat allemaal gedaan hebt, zal de juf of meester met het andere kind gaan praten; o.a. over de stappen en wat die betekenen. 
 

Het schoolbrede systeem van belonen

Voor ons schoolbreed systeem van belonen van gewenst gedrag zijn er drie perioden in het jaar waarbinnen de beloningen verdiend kunnen worden. De leerkrachten geven per week de bekrachtiging aan de groep  voor het gewenste groepsgedrag dat die week centraal staat (zie PBS kalender). Zij berekenen het behaalde percentage en aan het einde van de periode dient minimaal een 80% score behaald te zijn. Bij de entree van de school worden de percentages per week vermeld.

 

 Groepsbeloningen

In elke groep staat een muntenkoker, waarin Ankies verzameld kunnen worden.  Alle teamleden bekrachtigen gewenst gedrag van leerlingen in alle ruimtes van de school. Het bekrachtigen gebeurt nvoorspelbaar: 'Je weet nooit wanneer je een verrassing krijg'. Het benoemen van de reden van het compliment gekoppeld aan de basiswaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid helpt de leerlingen gedrag rondom de basiswaarden te automatiseren:' Wat goed dat je rustig door de gang loopt, dat is echt veilig!'
De Ankie-munten worden verzameld in een koker in de klas.
Hierdoor kunnen er groepsbeloningen worden verdiend. Bij het halen van een vooraf bepaald aantal Ankies kan de groep de verdiende Ankies inruilen voor een groepsactiviteit. Teamleden houden bij hoeveel Ankertjes uitgedeeld worden.
 

Individuele beloningen

Naast het complimenteren via de Ankies kunnen leerlingen ook een zeer uitzonderlijk compliment krijgen met een gouden Ankie ( dit een is munt met een gouden Ankie) Het kind dat een gouden Ankie ontvangt mag een activiteit kiezen uit een bakje met verschillende bijzondere activiteiten.

 

Mooi PBS resultaat voor OBS De Ammers
Op 11 november 2015 is de SET op basisschool De Ammers en Groot Ammers afgenomen door Doetina Meijer en Annemarie Kuijt. Zij geven het volgende in hun verslag weer:
"De Ammers werkt al vele jaren met de school brede aanpak van PBS, dat is duidelijk te zien in de school. In bijna alle ruimtes hangen de gedragsverwachtingen. In de hal hangt een groot bord met daarop de waarden; Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Respect.
Binnen de school en op het schoolplein heerst er rust. De leerlingen lopen rustig door de gang en praten op vriendelijke toon tegen elkaar.
Het gedrag wordt bekrachtigd door “Ankies”. De leerlingen kunnen ook een individuele beloning krijgen; een gouden Ankie. Alle geïnterviewde leerlingen hadden in de afgelopen 2 maanden wel een Ankie gekregen, sommigen zelfs een gouden.
In de klaslokalen staan kalenders waarop staat welke gedragsverwachtingen er centraal staan. Dit geeft aan dat er systematisch met PBS wordt gewerkt.
Jullie mogen trots zijn op de score!!! Gefeliciteerd."